Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Informació corporativa

Els òrgans que regeixen La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. tal com recull els seus estatuts, són la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

Estatuts

Òrgans de govern

Junta General

El Ple de l’Ajuntament exerceix les funcions de Junta General de la societat en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin. Presidirà la Junta General, l’alcalde/essa de L’Hospitalet de Llobregat. Les reunions de la Junta General podran ser ordinàries, extraordinàries, extraordinàries urgents i universals.

Membres de la Junta

Consell d’Administració

El Consell d’Administració té les facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la societat, i està integrat per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, escollits per la Junta General entre persones professionalment qualificades. Els membres del Consell d’Administració exerciran el càrrec per un període de quatre anys coincidents amb la renovació electoral de la corporació i podran ser reelegits una o més vegades per períodes d’igual durada. En el cas de nomenaments de membres del Consell d’Administració que no tinguin la condició de membres electes de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el període serà de cinc anys, d’acord amb l’article 126 del text refós de la Llei de societats anònimes.

Membres del Consell

Gerència

La Junta General nomenarà el/la gerent, que és el responsable de dirigir, coordinar i vetllar perquè els encàrrecs del Consell d’Administració s’executin en els termes en què s’adopten.

Resolucions

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Webs relacionades

Ajuntament de L’Hospitalet

La Farga Centre d’Activitats

Mitjans de Comunicació Municipals

Kaliu Park

logo