Contacta 93 261 52 00 | lafarga@lafarga.com

Òrgans de govern

Els òrgans que regeixen La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. tal i com recullen els Estatuts d’aquesta són la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència.

Junta General

La Junta General és el màxim òrgan de la societat i està formada pel Ple Municipal de l’Ajuntament, que exerceix les funcions d’aquesta. El president de la Junta General és l’alcalde/essa de L’Hospitalet de Llobregat.

Consell d’Administració

El Consell d’Administració té les facultats de direcció, gestió, execució i representació permanent de la societat, i està integrat per un mínim de 3 i un màxim de 15 membres, escollits per la Junta General.

Nomenaments aprovats per la Junta General de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A., i pel Consell d’Administració de la societat.

Organigrama

organigrama