Contractació serveis de fotografia

Objecte: La contractació dels serveis de fotografia per als Mitjans de Comunicació gestionats per la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. a la ciutat de L’Hospitalet de Ll.

Valor estimat contracte: 57.600,00 € (CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS EUROS) IVA exclòs, i un termini total del contracte incloses les seves pròrrogues de 24 mesos.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Procediment negociat sense publicitat.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 20 de març de 2015.

Desplaça cap amunt