Factura electrònica

Presentació d’una factura electrònica a través de l’e-FACT

La factura electrònica és una modalitat de factura que conté totes les dades d’una factura tradicional i en que no s’utilitza el paper com a suport sinó un document electrònic que ha estat signat digitalment.

La factura electrònica és una modalitat de factura que conté totes les dades d’una factura tradicional i en que no s’utilitza el paper com a suport sinó un document electrònic que ha estat signat digitalment.

La llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic, estableix que tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran facturar en format electrònic, estant obligades, en qualsevol cas:

 1. Societats anònimes.
 2. Societats de responsabilitat limitada.
 3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídiques que no tinguin nacionalitat espanyola.
 4. Establiments permanents i sucursals d’activitats no residents en el territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 5. Unions temporals d’empreses.
 6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europees, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.


La Farga Gestió d’Equipaments Municipals de L’Hospitalet de Llobregat (La Farga), en el marc que estableix la llei esmentada, ha pres la decisió que aquesta obligació existirà sempre i quan l’import de la factura a presentar a La Farga sigui superior a 5.000 euros, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

No obstant les limitacions d’obligatorietat anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a La Farga independentment de l’import podrà fer-ho en format electrònic.

Les factures s’han de presentar en format Facturae a través d’Internet, han d’estar signades electrònicament i hi ha d’incloure la identificació necessària per relacionar-les amb les dades de contractació i autorització de la despesa per poder tramitar-les i, en concret, les dades següents:

 1. Identifiqueu els òrgans administratius, sota el camp AdministrativeCentre, de la manera següent:
  1. L’Oficina Comptable, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LA0010894 i el rol (RoleTypeCode) 01.
  2. L’Òrgan Gestor, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LA0010894 i el rol (RoleTypeCode) 02.
  3. La Unitat Tramitadora, s’identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LA0010894 i el rol (RoleTypeCode) 03.
  4. Identifiqueu el servei de La Farga que fa l’encàrrec i ha rebut el servei que es factura. Per fer-ho, identifiqueu un quart AdministrativeCentre amb els valors següents:
   • El camp centre (CentreCode) es deixarà en blanc.
   • En el camp de rol (RoleTypeCode) s’hi introduirà el codi 04, que identifica segons l’estàndard l’Òrgan Promotor.
   • En el camp nom (Name) s’hi introduirà la denominació La Farga.
 2. En cas que l’encàrrec s’hagi formalitzat a través d’un acord o resolució de La Farga, el número de resolució s’ha d’incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura electrònica.


Entreu a la Bústia de lliurament de factures (https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1377) i seguiu les instruccions.

 • Factura en format Facturae
 • Documentació adjunta requerida en el contracte
  Si és el primer cop que factureu a La Farga o heu canviat les dades del vostre compte bancari:
 • Imprès de transferència bancària per l’alta o modificació
 • NIF (fotocòpia)
 • Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic
Desplaça cap amunt