Contacta 93 088 21 00 | lafarga@lafarga.com

Contractació dels serveis d’edició, impressió, manipulació, transport i lliurament del Diari de L’H

Contractació dels serveis d’edició, impressió, manipulació, transport i lliurament del Diari de L’H

Objecte: La contractació dels serveis d’edició, impressió, manipulació, transport i lliurament de la publicació municipal “L’Hospitalet. Diari informatiu de la ciutat” que gestiona la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Valor estimat contracte: 198.800,00 € (CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS) IVA exclòs, pels 2 anys inclosa la possible pròrroga.

Durada del contracte: El contracte tindrà una durada d’1 any més una possible pròrroga d’1 any.

Procediment de selecció: Obert no harmonitzat.

Data límit presentació d’ofertes: 17/04/2015, a les 14:00 hores.

Obertura pública proposicions: 24/04/2015, a les 11:00 hores.

Informació i lloc de presentació:

A les oficines de La Farga, GEM S.A. C. Barcelona, 2 de L’Hospitalet de Llobregat, de 9 a 14h, de dilluns a divendres i a la web www.lafarga.com. Telèfon 93 261 52 00.

El Gerent de La Farga, GEM S.A.
Manuel Pérez Giménez

L’Hospitalet, 20 de març de 2015.